menu

Til Burmesiske Website

 
 
 
 
 

VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR  ”BURMAFORENINGEN FOR GJØVIK OG OMLAND”:

 

  1.) FORMÅL:

 1. a)”Burmaforeningen for Gjøvik og omland” skal bidra til å spre informasjon og opplysning om forholdene og om utviklingen under militærdiktaturet i Burma. Det skal også omfatte ”Demokratisering- bevegelsen”`s arbeid  i/utenfor Burma.

  Foreningen skal arbeide for at innbyggerne i distriktet skal få økt kjennskap og bevissthet til disse forhold ved bruk av media,møter, foredrag, aksjoner, stands o. l.

     b)Foreningen skal også arbeide for at befolkningen i Gjøvik kommune

        skal få bedre innsikt i burmesisk kultur, historie og tradisjon og på

        denne måten bidra til økt inkludering av burmesiske flyktninger i

        lokalmiljøet.

     c)Foreningen vil fokusere på tiltak som kan hjelpe de burmesiske

       kvoteflyktningene i Gjøvik kommune til å bli bedre integrert i lokal-

       samfunnet / storsamfunnet. 
 

   2.)FORHOLDET TIL  DEN NORSKE BURMAKOMITE OG ”DEMOKRATI-

       SERINGSBEVEGELSEN”  I/UTENFOR BURMA:

       Foreningen skal holde seg orientert om standpunkt, holdninger og

       meninger til Den norske Burmakomite og  ”Demokratiseringsbe-

       vegelsen” i/utenfor Burma.

       Den vil ha løpende diskusjoner gående om politiske strategier som

       går på utvikling av demokrati i Burma.

       For øvrig er  ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”  en egen, fritt-

       stående, demokratisk organisasjon.

   3.)KRITERIER FOR MEDLEMSSKAP:

       Enhver som sier seg enig i vedtektene, som betaler medlemskon-

       tingenten og holder aldersgrensen, kan bli medlem.

       Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

       Medlemskontingenten settes til:

       Min. 100 kr pr. år for nordmenn,

       100 kr for burmesere/innvandrere og

       100 kr for støttemedlemmer.

       Familiemoderasjon gis slik: 100 kr for en person i familien og 50 kr

       for hver av de andre.

       Aldergrense for medlemsskap  og dermed stemmerett settes til 16

       år.

   4.)ÅRSMØTET:

       Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes en gang i året.

       Medlemmer innkalles skriftlig minst 4 uker før årsmøtet avholdes.

       Endringsforslag til vedtektene og forslag til saker på årsmøtet må

       være Styret i hende minst 3 uker før årsmøtet

       Sakspapirer sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. 
 

       På årsmøtet skal følgende saker behandles:

  • Årsrapport / virksomhetsrapport
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær, øvrige  styre-

   medlemmer, revisor og valgkomite.

  • Handlingsplan
  • Innkomne saker

       Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

       Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når tre av styremedlemmene

       krever det.

   5.)STYRET:

        Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer, foruten de

        øvrige styremedlemmer.

        Antall medlemmer i Styret vil variere.

        Styret sammensettes slik at minst halvparten utgjør burmesere, for-

        delt på alle de etniske minoritetene som er representerte i Gjøvik

        kommune, og som er medlemmer i foreningen. Antall plasser i Sty-

        ret for hver minoritet skal avspeile hvor mange de utgjør i kommu-

        nen.

        Det er meget ønskelig at alle etniske minoriteter blant de

        burmesiske kvoteflyktningene i Gjøvik kommune til enhver tid

       er representerte i Styret.

        Styret skal strebe etter å ha like mange kvinner som menn.

        Det skal sitte minst to personer med norsk bakgrunn i Styret.

        Styret er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene.

        Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er

        til stede.

        Ved stemmelikhet teller lederens stemme som dobbeltstemme.

        Leder velges for ett år. De øvrige medlemmer velges for to år, men

        slik at bare halvparten av styremedlemmene skiftes ut ved hvert

        årsmøte.

        Valgkomiteen skal bestå av en burmeser fra hver av de etniske

        minoritetene i Gjøvik som har medlemmer i foreningen, og en

        person med norsk bakgrunn. Medlemmer av valgkomiteen velges for

        to år.

       Revisor må ikke være medlem av Styret og velges for to år.

   6.)EKSKLUDERING:

       Årsmøtet kan suspendere eller ekskludere medlemmer som har opp-

       trådt i strid med vedtektene,  eller som har opptrådt eller lagt for

       dagen holdninger som antas å skade ”Demokratiseringsbevegelsen” 

      og/eller foreningens omdømme.

       Beslutninger tas med to tredjedels flertall.

       Vedkommende gis anledning til å uttale seg.

   7.)AVVIKLING:

       ”Burmaforeningen for Gjøvik og omland”  kan besluttes oppløst ved

        vedtak på årsmøtet med tre firedels flertall. Aktiva skal tilfalle for-

        målet. 
 

Memu

EngLish News Pages

 VG Burma Nyhtter
 Norske Burma Committee
 Burma Dagsavisen
 Burma Flyktninghjelpen
 Burma Globias
 Forskning Burma
Aung San Suu Kui
BURMA WIKIPEDIA
US campaign for Burma.
Burma Campaign UK
 NewYork Time
Yangon Globe
 IRRAWADDY
 MIZZIMA
 D V B (BURMESE )
NETWORK MEDIA GROUP
 KALADAN PRESS NETWORK
 KAOWAO NEWS NEWSGROUP
KHONUMTHUNG NEWS
 SHAN HERALD AGENCY
 C N N Burma News
 B B C WORLD NEWS
AFP NEWS
AP NEWS
NHK Burmese
NEWS Week
AsiaWeek
Bangkok Post
Reader Digest
Asia Democracy
Yangon Globe
 
Norway-Eng Dictionary
Student!s Dictionary
Bur-English Dictionary
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com